Thaitalecrafts จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน สินค้าแฮนเมด หลากหลายชนิด ทั้งสินค้าแฟชั่น สินค้าเพื่อสุขภาพ ที่จะเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สำหรับใช้เอง หรือ เป็นของฝากอันทรงคุณค่า มีเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้ารายย่อย ทั้งที่เป็นชาวบ้าน และ นักเรียน ที่เป็นสมาชิกในโครงการ ให้มีพื้นที่และโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า โดยลดต้นทุนในการเช่าพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ซื้อ ได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า จากวิสาหกิจชุมชน ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปถึงแหล่งจัดจำหน่ายในพื้นที่ 

นอกจากนี้Thaitalecrafts ยังต่อยอดโครงการ Smart School Outlet ที่เป็นสื่อกลางร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท  ที่มุ่งเน้น สื่อสารความเป็นไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ทำมือ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากชุมชนต่างๆ และเป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ให้กับนักเรียน และชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงสินค้าไทยที่มีคุณภาพ พร้อมเรื่องราวที่น่าประทับใจ ในราคาที่จับต้องได้

ความตั้งใจของเด็ก สมาชิกในโครงการ

แรงบันดาลใจ สร้างความคิด และจิตนาการ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชน

ผ้าทุกชิ้นที่ผลิตออกมา ลวดลายโดดเด่นด้วยความไม่เหมือนใคร ที่แฝงไว้ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจในกระบวนการผลิต เด็กๆเล่าว่า “กว่าที่จะได้ผ้าครามออกมาแต่ละผืน ต้องใช้เวลาลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีอยู่หลายรอบ ยอมที่จะทดลองย้อมซ้ำๆ จนได้สีตรงตามที่ต้องการ”กระบวนเหล่านี้ สร้างความมั่นใจได้ว่า ... ผ้าที่คุณได้รับไป ผ่านความอดทน ความใส่ใจของเด็กๆ ที่ส่งผ่านลักษณ์บนลวดลายของผืนผ้า และตอกย้ำว่าผ้าแต่ละผืน ไม่มีคำว่าซ้ำใครอย่างแน่นอน

สร้างโอกาส

ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์

สืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย